Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Jacek Stankiewicz, prowadzący działalność pod firmą Anons Press Agencja Reklamowa Jacek Stankiewicz z siedzibą pod adresem: 70-470 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 11/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 851-100-75-56, REGON: 812080424
 2. Szanując Państwa prawa oraz respektując obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

Na nasze stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe, które służą sporządzeniu oferty handlowej, w odpowiedzi na Państwa zapytanie:

 1. imię i nazwisko – aby mieć możliwość kontaktu z Państwem i przedstawienia naszej oferty
 2. numer telefonu – gdy potrzebny jest szybki kontakt
 3. adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Państwem w celu realizacji naszych usług lub odpowiadając na Państwa zapytania: wysyłamy wyceny, projekty ogłoszeń, faktury pro-forma, lub zlecenia do podpisu
 4. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które posiadają numer NIP w celu wystawienia faktury
 5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych
 6. Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

- w celu korzystania z naszych usług za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Formularza,
- w celu wysłania do Państwa naszej oferty i realizacji naszych usług, w odpowiedzi na Państwa zapytanie
- w celu wystawienia faktury za wykonaną usługę
- w celu rejestracji Państwa w naszej bazie, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszych usług (powrót do poprzednich wycen, ofert i rabatów)

 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych usług ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych w odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji naszych usług.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów handlowych.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających.

Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.


Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
- świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej,
- świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszych stron internetowych oraz działalności ANONS PRESS


Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.


Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp;
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia.
 4. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
 5. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 7. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na naszej stronie internetowej nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
e-mail: biuro@anonspress.pl